ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
    
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Η εταιρεία Γ. ΑΝΤΥΠΑΣ Α.Ε. (εφεξής η «εταιρεία») δηλώνει ότι η συλλογή και/ή επεξεργασία των παρεχομένων στην παρούσα ιστοσελίδα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΜieleΗome. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών που αποστέλλονται στον διαδικτυακό τόπο παραμένουν απόρρητα και δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Διευκρινίζεται ότι οι χρήστες της ιστοσελίδας δεν υποχρεούνται να χορηγούν τα προσωπικά δεδομένα τους. Ωστόσο, εάν δεν το πράττουν, ενδέχεται να μην καθίσταται δυνατή η παροχή της απαιτούμενης υπηρεσίας.
Ειδικότερα, μεταξύ του παρόντος διαδικτυακού τόπου mielehome.gr και του πελάτη συμφωνούνται ρητά και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα:

  • Η εταιρεία δηλώνει και ο πελάτης αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το mielehome.gr και αφορούν τον πελάτη θα χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση του αιτήματός του, δηλαδή την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της αιτούμενης συναλλαγής, καθώς για την ενημέρωσή του αναφορικά με μελλοντικές προσφορές και/ή διαφημιστικές ενέργειες της εταιρείας. Αποδέκτης των στοιχείων αυτών είναι αποκλειστικά η εταιρεία καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο βάσει της κείμενης νομοθεσίας είναι υποχρεωμένο ή δικαιούται να ανακοινώνει τα στοιχεία, δυνάμει της συγκατάθεσης του πελάτη, νόμου ή δικαστικής απόφασης.
  • Η εταιρεία δηλώνει ότι θα χρησιμοποιεί τα εν λόγω δεδομένα σύννομα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και τήρησης εμπιστευτικότητας. Η εταιρεία θα διαγράφει τα στοιχεία αυτά από το αρχείο της σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.
  • Ο πελάτης δύναται να αιτηθεί εγγράφως την ενημέρωσή του για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από την εταιρεία. Επίσης, διατηρεί δικαίωμα αντίρρησης και διόρθωσης αυτών καθώς και δικαίωμα ανάκλησης σύμφωνα πάντοτε με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997).
  • Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών του χρήστη/πελάτη και των μεταδιδομένων πληροφοριών και δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η εταιρεία δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία και τη σχετική οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, υλική ή μη ζημία που τυχόν υποστεί ο χρήστης από την πρόσβασή του στο διαδίκτυο.
  • Για τυχόν διαφορές που προκύψουν μεταξύ των πελατών ή μεταξύ πελατών και τρίτων και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες που διακινούνται μέσω του mielehome.gr, το τελευταίο δηλώνει ότι τυχόν άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του πελάτη επιτρέπεται μόνο εφόσον και στο μέτρο που η εταιρεία καλείται να εκπληρώσει υποχρέωσή της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Ρητά συμφωνείται ότι η επίσκεψη/χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.